Code Lấy menu trong WordPress

Posted: 25 Tháng Tám, 2023 | Last update: 1 Tháng Mười, 2023

Học viết Code Lấy menu và sidebar trong wordpress, đây là 2 thành phần khá quan trọng của website sử dụng wordpress. Xem ngay nhé!

Hàm lấy menu trong WordPress

Code lấy menu trong WordPress cũng cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh các menu trong WordPress theo ý muốn của bạn. Bạn có thể thêm, xóa, sửa đổi và tùy chỉnh các menu trong WordPress một cách dễ dàng. Code lấy menu trong WordPress cũng cung cấp cho bạn khả năng tạo ra các menu trong WordPress mà không cần phải sử dụng bất kỳ mã HTML nào. Vì vậy, code lấy menu trong WordPress là một công cụ hữu ích để tạo ra các menu trong WordPress.

Code Lấy menu trong wordpress

Bước 1: Tạo menu trong wordpress

Menu trong wordpress nằm ở: Admin -> giao diện -> menu

=>Tại đây bạn mình tạo 1 menu và đặt tên là Main Menu.

Để khởi tạo một menu mới chúng ta thêm đoạn code sau vào file functions.php.

function register_my_menu() {
  register_nav_menu('header-menu',__( 'Main Menu' ));
}
add_action( 'init', 'register_my_menu' );

Đoạn code trên mình khai báo menu.

 • Menu header hiển thi menu phần trên của website có id là: header-menu

Bước 2: Hàm Get menu WordPress ra bên ngoài

Để hiển thị danh mục main menu ra bên ngoài, bạn dùng hàm dưới đây

<?php wp_nav_menu( 
 array( 
   'theme_location' => 'header-menu', 
   'container' => 'false', 
   'menu_id' => 'header-menu', 
   'menu_class' => 'menu'
  ) 
); ?>

Giải thích:

 • wp_nav_menu là hàm get menu.
 • ‘theme_location’ là id menu mà bạn muốn lấy, ở trường họp này mình lấy id mình vừa khởi tạo ở trên
 • ‘container’ là thẻ div bao bọc bên ngoài menu, (có hoặc không).
 • ‘menu_id’ là id của thẻ ul khi hiển thị menu.
 • ‘menu_class’ là class của thẻ ul khi hiển thị menu.

Tìm kiếm có liên quan

Tạo menu đa cấp trong WordPress Tạo Menu trong WordPress
Tạo menu dọc trong WordPress Chỉnh sửa Menu trong WordPress
Get menu WordPress Tạo ảnh đại diện cho bài viết WordPress
Tạo menu đẹp cho WordPress Custom menu trong WordPress

Hàm lấy sidebar trong WordPress

<?php dynamic_sidebar( 'left-sidebar' ); ?>

Giải thích:/ left-sidebar là tên trong mục widget của website Toancr SEO => Left Sidebar

Mỗi website sẽ có nhiều tên widget khác nhau, bạn chỉ cần lấy đúng tên là ok nhé!

Author: